ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Školní družina při ZŠ Špitálské slouží k odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti dětí z 1. až 5. třídy v době před a po vyučování.

 

Pro svou činnost využívá školní družina 7 tříd, které se nacházejí v budově školy (v přízemí ve třídě 1. C, kde je současně i ranní školní družina,  v 1. patře jsou ve třídách 3. A, 5. A a 4. B. Dále pak ve druhém patře ve třídách 3. B, 1. B a 4. A ).

 

Všechny činnosti probíhají hravou formou, mají děti zaměstnat, pobavit a poučit. Jsou organizovány podle stanoveného režimu ŠD a plánů činnosti.

 

 

Činnosti ŠD  

 

  • odpočinkové
  • zájmové
  • rekreační
  • příprava na vyučování
  • pobyt venku - sportovní a pohybové hry 

 

 

 Vše rozvrženo podle režimu dne.

 

 

 

PROVOZNÍ INFORMACE

 

Školní družina je v provozu:

 

  • ranní školní družina               6.30 hod. -   7.40 hod.

 

  • odpolední školní družina     11.40 hod. - 17.30 hod.

 

 

Děti, které končí vyučování v 11.40 hod., si rodiče mohou  vyzvedávat od 12. 40 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Děti, které končí vyučování ve 12.35 hod., si rodiče mohou vyzvedávat od 13.40 hod. do 13.50 hod., dále pak od 15.10 hod. do 17.30 hod.

 

Od 14.00 hod. do 15.10 hod. není možné děti vyzvedávat (pouze ve výjimečných případech), protože družina tráví tento čas venku.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 


Podmínkou přijetí je řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek.

 

 

 

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Poplatek je stanoven na 500,- Kč za měsíc. Platba je poukazována 2krát ročně na účet školy - po obdržení variabilního symbolu dítěte. Poplatek byl stanoven podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

CO S SEBOU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

oblečení na vycházky - vše podepsané


DOBROU NÁLADU smileywinkcheeky

 

 

 

 

ROZMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

 

 

 

I . oddělení 

oddělení je v přízemí ve třídě 1. C - vychovatelka  Ilona Kohlíčková (zvonek "I. odděl. - zvonek "1.odd.- ILONA KOHLÍČKOVÁ. " najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

II. oddělení 

oddělení je v prvním patře ve třídě  3. A - vychovatelka Šárka Tomišková (zvonek  "2.odd. ŠÁRKA TOMIŠKOVÁ" najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

III. oddělení 

oddělení je v prvním patře ve třídě 5. A - vychovatelka Soňa Adamová (zvonek "3.odd. - SOŇA ADAMOVÁ " najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

IV. oddělení 

oddělení  je v prvním patře ve třídě 4. B - vedoucí vychovatelka Kateřina Jakšová  (zvonek "4.odd. - KATEŘINA JAKŠOVÁ" najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

V. oddělení 

oddělení je ve druhém patře ve třídě 3. B - vychovatelka  Barbora Makošová (zvonek "5.odd. - "BARBORA MAKOŠOVÁ" najdete u vstupních dveří do školy)

 

 

VI. oddělení 

oddělení je ve druhém patře ve třídě 1. B - vychovateka Michaela Šutá (zvonek "6.odd.-MICHAELA ŠUTÁnajdete u vstupních dveří do školy)

 

 

VII. oddělení 

oddělení je ve druhém patře ve třídě 4.A.- vychovchovatelka  (zvonek  najdete u vstupních dveří do školy) 

 

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017/2018

 

 

„POMÁHÁME A CHRÁNÍME - TAJEMSTVÍ DESETI KLÍČŮ“

 

celoroční plán školní družiny pro školní rok 2017/2018

 

 


Září - "Orientační klíč“

 

  projekt k ročnímu plánu– získání orientačního klíče
  seznámení dětí s vnitřním řádem ŠD
  seznámení dětí s celoročním plánem školní družiny " Pomáháme a chráníme“
   vytvořenínázvůpro oddělení ŠD
  začínáme s výtvarnou dílnou
  začínáme s knihovnou
  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA PROSEKU
  DŮRAZ NA BEZPEČNOST !!
  poučení dětí podle osnovy o BOZP ve školní družině
  28.9. Den České státnosti

 

 

Říjen - "Klíč zdraví"

 

projekt k ročnímu plánu– získání klíče zdraví

Halloween a vše kolem něho (31.10.)
"Halloween" - výroba halloweenských masek, vydlabávání dýní
HALLOWEENSKÁ PLAVBA LODÍ PO VLTAVĚ
"Drakiáda" - výroba drakůa soutěž v létání
"Podzimní olympiáda"
výtvarné dílny
začínáme s ozdravným blokem solných jeskyní
podzimní prázdniny + poučení o BOZP před podzimními prázdninami

 

 

Listopad - "Hasičský klíč"

 


projekt k ročnímu plánu –získání klíče hasičů
výrobky s podzimní tématikou
příprava na vánoční čas
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
17.11. - Den boje za svobodu a demokracii - význam
poučení o BOZP před státním svátkem

 

 


Prosinec - "Andělský klíč"

 


projekt k ročnímu plánu –získání andělského klíče
Vánoce v historii- vánoční svátky, historie Vánoc
výroba vánočních dárečků pro své blízké
zimní sporty
5.12. - mikulášská nadílka + čertovská diskotéka
vánoční besídka
vánoční koncert
výtvarné dílny
knihovna
ozdravný blok solných jeskyní
vánoční prázdniny + poučení o BOZP před zimními prázdninami

 

 

Leden - "Královský klíč"

 


projekt k ročnímu plánu – získání královského klíče
výrobky s danou měsíční tématikou
zimní sporty
výtvarné dílny
knihovna
6.1 - Tři králové
ozdravný blok solných jeskyní

 

 

Únor - "Horský klíč"

 

 

projekt k ročnímu plánu – získání horského klíče
výrobky s danou měsíční tématikou
"Masopust" a jeho význam, výroba masek
masopustní bál + rej masek
výtvarné dílny
knihovna
lyžařský výcvik
ozdravný blok solných jeskyní
pololetní prázdniny + jarní prázdniny poučení o BOZP před pololetními a jarními prázdninami

 

 


Březen - "Živelný klíč"

 

 

projekt k ročnímu plánu – získání živelného klíče
příprava na Velikonoce – výrobky s velikonoční tématikou
Velikonoce - vznik a význam
výtvarné dílny
knihovna
Měsíc knihy
ozdravný blok solných jeskyní
velikonoční prázdniny – poučení o BOZP

 

 

 

Duben - "Bezpečný klíč"

 

 

projekt k ročnímu plánu – získání bezpečného klíče
Měsíc bezpečnosti
pálení čarodějnic - vše známé i neznámé o čarodějnicích
výrobky s danou měsíční tématikou
22.4 - DEN ZEMĚ
výtvarné dílny
knihovna
ukončení ozdravného bloku solných jeskyní

 

 

 

 

 

Květen - "Sluneční klíč"

 

 

projekt k ročnímu plánu – získání slunečního klíče
výrobky s jarní tématikou
"Den matek"+ dárečky pro maminky
výtvarné dílny
knihovna
státní svátky - vznik a význam
poučení o BOZP před státními svátky

 

 


Červen "Klíč první pomoci"

 

 

projekt k ročnímu plánu – získání klíče první pomoci
Tajemná cesta za pokladem – vyhodnocení celoročního plánu
družinová pouť + grilování špekáčků
spaní ve škole
loučíme se s ŠD- diskotéka
blíží se hlavní prázdniny - POZOR NA BEZPEČNOST
poučení o BOZP před prázdninami

 


PRAVIDELNÉ AKCE

 


Knihovna Vysočany - P9 - nové knihy, besedy o knihách, půjčování knih
Galerie 9 - výstavy , výtvarné dílny
Gong - divadelní představení pro děti
Dopravní hřiště Prosek - dopravní značení, jízda na kole, bezpečnost
Lanová centra
Park Podvinný mlýn - dětská hřiště, kulturní a zábavné akce pro děti
Kino Černý most - filmy,pohádky
Solná jeskyně - ozdravné pobyty
Polodenní výlety
Muzikály
Besídky - Mikulášská, Vánoční s nadílkou, Masopust - masky
ostatní akce jsou dle aktuelní nabídky

 

Vnitřní řád školní družiny


Základní škola Špitálská, příspěvková organizace
se sídlem Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


Č.j.: 0854 /2017
Vypracoval: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy
Schválil: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne: 4. 9. 2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 5. 9. 2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 5. 9. 2017


Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.


1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Žáci (studenti) jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
c) oznamovat školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích

1.2. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

1.3. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se organizovaných činností.
Docházka do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná.

1.4. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.5. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.6. Žáci z bezpečnostních důvodů nesmí opustit školní budovu bez vědomí vyučujících.

1.7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.8. Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.10. Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků, mobilních telefonů
a drahých hraček vychovatel nenese odpovědnost.

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

1.12. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.


2. Provoz a vnitřní režim školní družiny


Přihlašování a odhlašování
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, přidělováním variabilních symbolů pro uhrazení poplatků za ŠD, kontrolu hrazení poplatků za ŠD, předávání informací vychovatelům, učitelům, vedení školy, rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2.3. Úplata je splatná předem, platí zpravidla se ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena na 500,-Kč na měsíc po celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem - dopisem je písemně upozorní na jejich povinnost.

2.4. Úplata může být snížena nebo prominuta

a) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
b) dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli

2.5. Pokud za dítě není uhrazena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce – k termínům 30. 9. a 31. 1. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

2.6. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

2.7. V docházkovém sešitě (třídní knize,…) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD.

2.8. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 

2.9 . Organizace činnosti

2.10.1. Provozní doba ŠD je od 6:30 do 17:30 hodin.
Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:
Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:
12.40 - 13.50 hod., 15.10 – 17.30hod.

2.10.2. Ukončení provozu ŠD
Provoz končí v 17:30 hod.
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný:
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
b) požádá o pomoc Policii ČR

2.10.3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: ranní družina – hlavní budova,
odpolední – hlavní budova

2.10.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, max. 30 dětí,
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

2.10.5. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelů. Do odpoledních kroužků si děti vyzvedává ve školní družině vyučující kroužku, po skončení kroužku předává děti zpět do školní družiny vyučující kroužku.

2.10.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

2.10.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

2.10.8. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.10.9. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30.

2.10.10. ŠD může zřizovat činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto aktivity nejsou vázány na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

 


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

3.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.
Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.


3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

3.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.

3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, počítačová učebna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

4.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

4.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.


6. Dokumentace

6.1. V družině se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce), součástí zápisových lístků jsou písemné přihlášky, jejichž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činnosti
d) celoroční plány činnosti jednotlivých oddělení
e) podrobné měsíční plány činnosti /vedoucí vychovatelka/
f) pololetní a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
g) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti

 

7. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2017

 

V Praze 9 dne 31. 8. 2017


PaedDr. Alena Nídlová
ředitel školy
 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Podle §123, ods. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

stanovuji

 

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 500,- Kč měsíčně.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy