Nezapomeňte!

 

Přihlášky na školy s talentovými zkouškami   -   do konce listopadu.

 • Přihláška musí mít razítko školy a podpis ředitele školy.
 • Na zadní stránce nezapomeňte na chování.
 • Je třeba si zjistit, zda je nutné razítko od lékaře.
 • Vyplněnou přihlášku předat třídní učitelce.
 • Přihlášku nenoste na poslední chvíli!

 

 

 

Školní rok 2016/2017

 

 

 

 

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 je zejména:

sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,

jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika,

jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku,

u hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,

v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února,

mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,

po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí 

vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky),

termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,

termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,

termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky  se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

 

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Žáci

 

 

 

 

Průvodce k přijímacímu řízení v roce 2015/2016

Žáci

 • dostanou na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje (v případě potřeby se mohou obrátit na výchovného poradce či třídní učitele)
 • nechají si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis ředitele školy)
 • podají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak rodičem) nejpozději do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání
  s talentovou zkouškou do 30. listopadu
 • pro první kolo přijímacího řízení mohou podat dvě přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se zkouška koná.
 • Nově se na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.
 • přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna. rodiče vyzvednou zápisový lístek na základní škole (nejpozději do 15. března nebo do 30. listopadu)
 • při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně jako při přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole


   


Období po přijímacích zkouškách

 • očekávají rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělávání do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou)
 • vyzvednou si rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo SŠ) – na poště je uschováno jen
  5 pracovních dnů (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené)
 • po doručení rozhodnutí o přijetí žáka, musí potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí (v případě podání k poštovní přepravě je nutné, aby zápisový lístek byl 5. den ve škole)
 • zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem
 • v případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou ( to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání)
 • po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti nepřijetí k rukám ředitele SŠ ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zeptají se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)
 • nevyjde-li odvolání (nebo nebylo-li vůbec podáno), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy
 • v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky (počet není omezen) ke vzdělání pro další kolo přijímacího řízení
 • ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení a stanoví termíny zkoušek
 • pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel střední školy seznam přijatých žáků a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení nejpozději do 30. dubna, v dalších kolech bez zbytečného odkladu

 

Užitečné adresy:

 


PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 9
U Nové školy 871
Praha 9 – Vysočany
190 00
Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939

E-mail: poradna9@seznam.cz
Vedoucí pracoviště a zástupce ředitele: PhDr. Ivana Halíková
Psycholog pro naši školu: PhDr. Ladislava Trpáková horakova.poradna9@seznam.cz


Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9: http://www.ppp3a9.cz/aktuality/
Úřad práce: http://portal.mpsv.cz
Stránky ministerstva školství: http://www.msmt.cz
Katalog středních škol: http://mpsv.cz/sz/local/cv_info/skoly


Programy pro volbu povolání:
Průvodce světem povolání: http://www.gwo.cz
Integrovaný systém typových pozic: http://www.job-tip.cz - odkaz Kartotéka typových pozic
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: http://www.infoabsolvent.cz

 

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ
VE STŘEDNÍ ŠKOLE

 

(1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen "přihláška") jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:
a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
c) vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
d) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,


e) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,


f) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního právního předpisu, je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou,


g) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky,

 


(2) Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, které určí ředitel školy, například, doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných dílčích kvalifikacích nebo o dosaženém dalším vzdělání ve škole.


(3) Součástí přihlášky nemusí být doklady nebo jejich ověřené kopie uvedené v odstavci 1 písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.


(4) Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení pátého ročníku základní školy, sedmého ročníku základní školy, ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky, popřípadě řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno
v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy .

 

 

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení


(1) Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 31. října, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.


Průběh přijímacího řízení

(1) Přijímací zkoušku, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy, lze konat prostřednictvím

a) zkoušek zadávaných ředitelem školy,
b) centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů, nebo
c) kombinací způsobů podle písmen a) a b).

(2) Přijímací zkouška podle odstavce 1 písm. a) se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 22. do 30. dubna.

(3) Konání přijímací zkoušky podle odstavce 1 písm. b) může ředitel školy předřadit až o 5 pracovních dnů dříve, než je termín stanovený pro přijímací zkoušku podle odstavce 1 písm. a).

(4) Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna.

(5) Talentová zkouška v konzervatoři v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech
v termínech od 15. do 31. ledna.

(6) Dny konání zkoušky podle odstavců 1 až 5 stanoví ředitel školy.

 

(1) V případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy spolu s vyhlášením přijímacího řízení tuto skutečnost pro první kolo přijímacího řízení zveřejní jako součást oznámení podle § 2.

(2) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

(3) Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

(4) Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení, stanovené ředitelem školy.

 

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a odesílání rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů se řídí termíny stanovenými v § 3 odst. 2.


(1) Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů,
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
b) kritéria přijímacího řízení.


(2) Údaje podle odstavce 1 se zveřejňují

a) do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky, nebo

b) nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to v prvním kole nejpozději posledního dne termínu uvedeného v § 3 odst. 1 a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.


(3) Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkoušky.


(4) Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

 

 


(1) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy.

(2) Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.Zápisový lístek


(1) Tiskopis zápisového lístku je opatřen šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.


(2) Vzor tiskopisu zápisového lístku je uveden v příloze k této vyhlášce. Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy se na tiskopisu uvádí zkratkou "IZO".


(3) Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán, který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60a školského zákona. Krajský úřad zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě ověření jeho totožnosti, nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.


(4) Při převzetí zápisového lístku střední škola nebo konzervatoř ověřuje, zda údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce.


(5) V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“. Odstavce 1 až 4 se na náhradní zápisový lístek použijí obdobně.

 


Příloha k vyhlášce č. 671/2004 Sb.
Vystavil (škola / krajský úřad):
...................................................................................................................................... IZO školy:
Zápisový lístek Ev. číslo: .. - ......
ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/
Jméno, popřípadě jména, a příjmení uchazeče:
Datum a místo narození uchazeče:
Adresa bydliště uchazeče1): .............................................
.............................. stát:
Jméno a příjmení zákonného zástupce nezletilého uchazeče:

1. Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok: ....................../..........................
Název školy:
Kód a název oboru vzdělání:
Datum: ............................
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: .................... .....................................
Podpis uchazeče: .......................................... Otisk razítka a podpis ředitele
střední školy/konzervatoře/
Zápis zrušený dne:
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ........................... ..............................
Podpis uchazeče: .......................................... Otisk razítka a podpis ředitele školy

2. Zapisuji uvedeného uchazeče do prvního ročníku na školní rok: ......................../...........................
Název školy:
Kód a název oboru vzdělání:
Datum: ............................
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ........................... ..............................
Podpis uchazeče: .......................................... Otisk razítka a podpis ředitele
střední školy/konzervatoře/
Zápis zrušený dne:
Podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče: ........................... ..............................
Podpis uchazeče: .......................................... Otisk razítka a podpis ředitele školy

 

Datum

Podpis a razítko2):


1) Uvádí se adresa trvalého pobytu, u cizinců adresa bydliště.
2) Otisk razítka vydávajícího orgánu a podpis ředitele základní školy nebo odpovědného zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu.