Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

 

Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 – Vysočany

Do Školské rady z řad rodičů byly dne 10. 1. 2018 zvoleny:


paní Franklová Dita
pan Skácel David


Do Školské rady z řad učitelů byli dne 8. 1. 2018 zvoleni:


Mgr. Kamila Beránková
Mgr. Tereza Melicharová


Za ÚMČ Praha 9


Mgr. Martin Kulíček
Bc. Jan Váňa

 

 

Školská rada 19.11. 2019


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, Beránková Kamila, Melicharová Tereza, ZŠ
Franklová Dita, Skácel David, rodiče

1) Výroční zpráva pro rok 2018/2019 schválena k 25.10.2019 per rollam
2) Plánované a schválené opravy a investice
- plán oprav rok 2020
- opravy z roku 2019
3) Diskuze o zapojení žáků do vzdělávacího procesu (výroční zpráva, kap. 14)
4) Rada školy žádá o spolupráci MČ a Policii při zajištění bezpečnosti dětí u budovy Bumbálku v době 7,30 – 8,00hod.
5) Návrh na novější verzi webových stránek
6) Elektronická žákovská knížka
7) Ostatní- školní jídelna, podněty SRPŠ aj.
8) Žádost školské komise o možnost vyhrazení parkovacího stání pro 4 vozy pod budovou Bumbálku pro zaměstnance školy.


V Praze dne 19.11. 2019, zapsala Dita Franklová
 

 

 

 

 

Školská rada 15.5. 2019


Přítomni: Kulíček Martin, ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, Beránková Kamila, Melicharová Tereza, ZŠ
Franklová Dita, Skácel David, rodiče
Omluven: Váňa Jan, ÚMČ Praha 9

1. Plánované a schválené opravy a investice
- rada školy žádá o spolupráce MČ při zřízení zábran proti nájezdu automobilů na chodník u budovy Bumbálku
- vybavení dívčích toalet zrcadly

2. Zápisy do 1. tříd

3. Akce školy
- školní akce
- sportovní den s rodiči
- prevence a rizikové chování

4. Diskuze, ostatní- školní jídelna, podněty rodičů

 

V Praze dne 17.5. 2019, zapsala Dita Franklová
 

 

 

 

 

Školská rada 7.11. 2018


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, ÚMČ Praha 9
                 Nídlová Alena, Beránková Kamila, Melicharová Tereza, ZŠ
                 Franklová Dita, Skácel David, rodiče

 

1. Bezpečnost a dopravní značení u ZŠ „Bumbálek“
- školská rada žádá o rychlou nápravu ÚMČ Praha 9 a zavedení sloupků pro znemožnění parkování aut na chodníku u nové budovy
- žádost školy o umístění „zpomalovacích pásů“ u budovy ZŠ, posunutí sloupků z vjezdu do hlavní budovy
2. Výroční zpráva k 31.10.2018 per rollam
3. Bumbálek- provozní informace, plánované akce, drobné úpravy aj.
4. Budova ZŠ- nová knihovna, nová cvičná kuchyňka, plánovaná výměna oken 3. patro, tělocvična, drobné opravy aj.
5. Diskuze, ostatní- školní jídelna, akce školy, podněty rodičů

V Praze dne 7.11. 2018, zapsala Dita Franklová
 

 

 

 

Školská rada 14.3. 2018


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, Beránková Kamila, Melicharová Tereza, ZŠ
Franklová Dita, Skácel David, rodiče

1. Výsledky voleb školské rady
2. Volby do školské rady:
- předseda: Skácel David
- zapisovatel: Franklová Dita
3. Opravy a investice v ZŠ, plánované opravy 
4. Proběhl 1. ročník školní soutěže ve šplhu
5. Zabezpečení školy – GDPR
6. Ředitelské volno – seminář pro všechny pedagogy – Šikana a kyberšikana
7. Odpolední vyučování cizinců – český jazyk – úterý a čtvrtek 15:00 – 16:00 (pravšechny školy Prahy 9)
8. Testován žáků Klima třídy od 3. tříd ZŠ
9. Koncepce Aj – 1x za rok Edison + 1x za rok jazykový zájezd do Anglie – střídání, 2x za rok jazykový výlet do německy mluvících zemí, lektor Aj, testy v 7. ročníku, týden mezinárodní kuchyně, …
10. Červen – Školní sportovní den 1. a 2. stupně
11. Klub rodičů žáků Základní školy Špitálské
12. Práce na Bumbálku, plán oprav aj…
13. Diskuze


V Praze dne 14.3. 2018, zapsala Dita Franklová


 

 

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 12. 1. 2015
>> ke stažíní zde <<

 

a následné korespondenční volby do 7. 2. 2015
Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 – Vysočany

Kandidáti do Školské rady z řad rodičů:

paní Martina Váňová Pavlíková
paní Dita Franklová
     paní Zuzana Ježdíková
    paní IvanaTomovicová

Rodiče zvolili jako kandidáty do Školské rady

paní Dita Franklová
     paní Zuzana Ježdíková


Do Školské rady z řad rodičů byly dne 13. 2. 2015 zvoleny:
paní Franklová Dita
     paní Ježdíková Zuzana

Do Školské rady z řad učitelů byli dne 19. 1. 2015 zvoleni:
Mgr. Jan Sova

      Mgr. Alexandra Malůšková

Za ÚMČ Praha 9 
Mgr. Martin Kulíček 
Bc. Jan Váňa 

 

 

Vážení rodiče,


pod tímto dopisem je k nahlédnutí a stažení hlasovací lístek k volbám do školské rady. Stažené hlasovací lístky nepoužívejte jako hlasovací lístek. Hlasovací lístky s razítkem školy i s těmito posledními upřesňujícími informacemi budou vloženy do obálky a prostřednictvím Vašich dětí poslány dne 19. 12. 2017 domů.

Volby proběhnou ve dnech 4.1. – 10. 1. 2018, v těchto dnech posílejte označené hlasovací lístky zpět po svých dětech do školy k předání třídním učitelům.

Z kandidátů zaškrtnete maximálně 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídním učitelům. Ti odevzdání lístku zaevidují do připraveného seznamu žáků třídy, který bude určen pouze k zajištění řádných voleb. Třídní učitelé pak zaevidované lístky vhodí do hlasovací urny.

Po skončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.

Za členy školské rady budou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise, a tento zápis předá zřizovateli školy. O výsledcích budete informováni na webových stránkách školy.

Děkuji za spolupráci

PaedDr. Alena Nídlová
 

 

Hlasovací lístek do školské rady ke stažení zde.

 

Vážení rodiče,
blíží se volby do školské rady, ke kterým píšeme následující pokyny.


V lednu 2018 končí tříleté funkční období Školské rady Základní školy Špitálská 789. Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., již od roku 2005.


V nové školské radě budou opět podle usnesení Rady MČ Praha 9 dva zástupci z řad pedagogických pracovníků, dva zástupci z členů zastupitelstva MČ Prahy 9 a dva zástupci rodičů žáků.


Volba zástupců rodičů do školské rady proběhne korespondenční formou, podle předem stanoveného harmonogramu.


Tříčlennou volební komisi jmenuje ředitelka školy, skládá se z 2 zástupců z řad pedagogických pracovníků a 1 zástupce z řad rodičů.


Kandidátky rodičů a souhlasy s kandidaturou jsou vybírány třídními učiteli, kteří kandidatury se souhlasy předají volební komisi. Kandidátky se souhlasem kandidatury se přijímají do 1. 12. 1017. Volební komise z kandidatur sestaví hlasovací lístek, který zveřejníme nejpozději 30 dnů před konáním voleb.


Volby proběhnou ve dnech 4. 1. – 10. 1. 2018. Jejich oficiální vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy a podáním informace Vám, zákonným zástupcům, prostřednictvím žákovských knížek.


Hlasovací lístky Vám budou prostřednictvím žáků předány v týdnu před vánočními prázdninami. Jména kandidátů budou seřazeny v abecedním pořadí. Z nich zaškrtnete maximálně 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídním učitelům, kteří si odevzdání lístku zaevidují a zajistí vhození označeného lístku do hlasovací urny.


Po skončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.


Za členy školské rady budou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.


Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise, a tento zápis předá zřizovateli školy. O výsledcích budete informováni na webových stránkách školy.


Přeji Vám šťastný výběr při výběru kandidáta, který bude důvěryhodně a ochotně pracovat pro školu a bude přínosem po stránce odborné i komunikační.


Děkuji za spolupráci
PaedDr. Alena Nídlová
 

 

Volební řád ke stažení zde

Metodický pokyn ke stažení zde

Termín voleb - rozhodnutí ředitele školy ke stažení zde

Přípravný výbor ke stažení zde

 

 

Školská rada

§168

 

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  •schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  •schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  •podílí se na zpravování koncepčních záměrů rozvoje školy
  •projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení            hospodaření
  •projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 


 

Školská rada 18.10. 2017


Přítomni: Jan Váňa, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Beránková Kamila, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr, ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


Na radě byly projednány a odsouhlaseny následující školní řády:

                                       1. Schválení Výroční zprávy
                                       2. Plánované opravy a investice r. 2018
                                       3. Školní pavilon „Bumbálek“, kolaudace a následné vybavování školy
                                       4. Prohlídka školní kuchyně a školní jídelny po rozsáhlé rekonstrukci
                                       5. Příprava voleb 
                                       6. Diskuze

V Praze dne 18.10. 2017, zapsala Dita Franklová

 

 

Školská rada 27.5.2015


Přítomni: Kulíček Martin, ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Sova Jan, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


                  Jednání rady:
                              1. Výsledky voleb školské rad 12.1.
               2. Opravy ZŠ v roce 2015
             3. Volby do školské rady:
               - předseda: p. Kulíček Martin
                              - místopředseda: pí Ježdíková Zuzana
                  - zapisovatel: pí Franklová Dita
4. Volná diskuze

V Praze dne 27.5. 2015, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 14.10.2015


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Sova Jan, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


                                 Jednání rady:
                                     1. Projednání dodatku ke školnímu řádu
                                                         2. Projednávání přidání kontejneru na tříděný odpad
                       3. Bezpečnost parku kolem ZŠ
4. Volná diskuze

V Praze dne 14.10. 2015, zapsala Dita Franklová
 

 

Školská rada 26.5.2016

 


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Sova Jan, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


Jednání rady:
1. Rozdán přehled aktivit ZŠ (září 2015 - červen 2016), zhodnocení úspěšné reprezentace školy v přírodovědné soutěži Zlatý list, školní výlety, ŠVP aj.
2. Projednávání oprav ZŠ
3. Prosba o pomoc MČ při dokončování poslední etapy pravy vzduchotechniky
4. Stavební plán “Bumbálku”, v červnu 2016 dojde k celkové rekonstrukci
5. Informace o Klubu pro rodiče, který byl zřízen při ZŠ
6. Úprava a omezení pohybu na školním hřišti, nutno dovyměnit herní prvky, vysetí trávy a změna statutu z veřejného na školní
7. Volná diskuze

V Praze dne 2.6. 2016, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 20.10.2016


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr.,Beránková Kamila, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


Jednání rady:
1. Změna člena školské rady. Za Mgr. Jana Sovu byla zvolena Mgr. Kamila Beránková
2. Dodatek č. 1 ke klasifikačnímu řádu
- Hodnocení a klasifikace žáka
3. Dodatek č. 2 ke školnímu řádu
- kapitola 5 - Chování žáků- rozšíření bod 8 a bod 15
4. Rada odsouhlasila jednohlasně dodatky
5. Používání mobilních zařízení v hodinách
6. Rada souhlasí s Výroční zprávou
7. Rekonstrukční práce ve škole: okna, vzduchotechnika, malování chodeb, teplá voda do učeben - poslední etapa, zateplení tříd - poslední etapa, oprava školní kuchyně, dešťová kanalizace, oprava podlahových krytin ve třídách 
8. Rada byla seznámena s postupem prací na “Bumbálku”
9. Návrh oprav v roce 2016/2017
10. Návrh investic v roce 2016/2017
11. Volná diskuze


V Praze dne 9.11. 2016, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 17.5. 2017

Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Beránková Kamila, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr, ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče
Přizvána: Vašáková Monika, RNDr.

Jednání rady:
1. Harmonogram školních akcí do konce školního roku, ukončení školního roku
2. Ředitelské volno 2.6.2017
3. Plán oprav na rok 2017
4. Návrh úprav školního a klasifikačního řádu
5. Formy rizikového chování
6. Diskuze


V Praze dne 17.5.2017, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 30.8. 2017

Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Beránková Kamila, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr, ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče

Na radě byly projednány a odsouhlaseny následující školní řády:
1. Školní řád s platností od 1.9.2017
2. Klasifikační řád s účinností dnem 1. září 2017
Řád byl schválen jako součást školního řádu školskou radou dne 30. 8. 2017
3. Koncepce domácí přípravy s účinností dnem 1. září 2017
Přípravy slouží jako příloha ke klasifikačnímu řádu                                                                            4. Školní vzdělávací program s platností od 1.9.2017


V Praze dne 30.8..2017, zapsala Dita Franklová