Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně  Mgr. Petra Kopřivová
Telefon  283 891 449
E- mail  s.kop@seznam.cz
Konzultační hodiny  středa 9-10 hodin, po předchozí telefonické, e- mailové nebo osobní domluvě

 

Kariérová poradkyně  Mgr. Dana Kolářová
Telefon  283 891 449
E- mail  kolarova@zs-spitalska.cz
Konzultační hodiny  po dohodě
 

 

Prezentační katalog středních škol Středočeského kraje
Žáci, kteří ještě nejsou rozhodnuti, kam podají přihlášku, najdou na jednom místě potřebné informace o 46 středních školách z Prahy a blízkého okolí. Bez dlouhého hledání na internetu si mohou žáci dle adresáře otevřít kteroukoliv SŠ, která je zajímá a dozvědět se informace platné pro školní rok 2018/2019.

Elektronický Prezentační katalog středních škol pro školní rok 2018/2019 najdete na http:// www.flecr.cz 

 

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete také najít například na internetových adresách www.infoabsolvent.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz.

 

Zde naleznete ke stažení tiskopisy přihlášek na střední školy pro školní rok 2017/2018: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Přijímací řízení na střední školy 2017/2018
Uvádíme informace pro přiímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.
Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2017, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2018.
První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná v termínu 2. – 15. ledna 2018, na konzervatoře 15. – 31. ledna 2018, na gymnázia se sportovní přípravou 2. ledna – 15. února 2018.
Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2018, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2018.
Přesný termín oborů s talentovou zkouškou vyhlásí ředitelé SŠ do 31. října 2017, do ostatních oborů do 31. ledna 2018.
V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotná zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou kolech: 12. a 16. dubna 2018. První náhradní termín je stanoven na 10. května 2018, druhý na 11. května 2018. Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí.
Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí, a to v termínu nejdříve 22. dubna 2018. Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Tento se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.
Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na dny:

 

1. termín:

12. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

13. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,

 

2. termín:

16. dubna 2018 - pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

17. dubna 2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 10. května 2018,

2. termín: 11. května 2018.

 

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění se koná talentová zkouška od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři, se koná talentová zkouška od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

 

Užitečné adresy:
 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 9
U Nové školy 871
Praha 9 – Vysočany
190 00
Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939
E-mail: poradna9@seznam.cz
Vedoucí pracoviště a zástupce ředitele: PhDr. Ivana Halíková
Psycholog pro naši školu: PhDr. Ladislava Trpáková horakova.poradna9@seznam.cz