Zápis do prvního ročníku 2019/2020

 

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ pro školní rok 2019-2020

 

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu 

 

ve dnech 3. a 4. dubna 2019 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

 

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU DO 1. TŘÍD - středa 10. dubna 2019 v 13:30 hodin

 

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.

 

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy. Bližší viz zde níže a Metodický pokyn Městské části Praha 9.

 

POZOR - INFORMACE K ZÁPISU

 

MAPA SPÁDOVÝCH OBLASTÍ (aktualizovaná mapa se připravuje)

 

Den otevřených dveří:   21. 3. 2019 - 8:00 - 11:40 hodin

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
začíná ve čtvrtek 7. března 2019 od 13:30 do 14:30. Bude probíhat do 31. 5. 2019
Hodiny budou probíhat každý čtvrtek kromě svátků

Termíny:
7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2019
11.4., 25.4. 2019
2.5., 9.5., 16.5., 23.5.,30.5.2019

 

Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

Systematická péče o děti předškolního věku - více zde.

 

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

20. 6. 2019 od 16:00 hodin ve školní jídelně
 

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2018/2019

 

Rodiče / zákonný zástupce přinesou  k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.


Dítě musí být přítomno u zápisu.


U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, je jejich přítomnost u zápisu opět nutná.

Respektujeme při zápisu, že rodiče mají právo vybrat si školu podle svého rozhodnutí. Děti budou přijímány pod registračními čísly. Vzhledem k naplněnosti kapacity školy budou přednostně přijaty k základní školní docházce děti podle spádového obvodu školy.

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplněné žádosti musí doložit již u zápisu vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.  Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

Rodiče mohou požádat o výjimku. Může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2019 do června 2020. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2013, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP.Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2014, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře. 

 

VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE (V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 4. DUBNA 2019.

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.


Seznamy dětí 1. ročníku formou registračních čísel budou vyvěšeny poslední týden v měsíci srpnu /přípravný týden/. Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově a webových stránkách školy podle registračních čísel do 3. 5. 2019. Každému dítěti, které přichází k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu k zápisu.

 


Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.
 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy